مهمې ليکنې او خبرونه

شهید محمد یعقوب ..

شهید محمد یعقوب ..

شهید محمد یعقوب

بیوگرافی شهید محمد یعقوب ولد مرحوم محمد اسمعیل یک تن ازمجاهد ین وسرگروپا ... نور ولوله

شهید قاری محمد ناصر ..

شهید قاری محمد ناصر ..

شهید قاری محمد ناصر

قاری محمد ناصر فرزند محمد یعقوب ولدیت محمد یوسف مسکونه قریه ارزنگان ولسو ... نور ولوله

انسان ..

انسان ..

انسان

پر خدای باندې چې ګران دی انسان مه خپه کوه د مینې لوی جهان دی ا ... نور ولوله

غزل - بلينډه بدرۍ ..

غزل - بلينډه بدرۍ ..

غزل - بلينډه بدرۍ

الهامونه راوریږي څه ماحول شاعرانه دی څه غزل غزل شیبې دي خیال م ... نور ولوله

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟